قرآن ناطق(عج)

33 - دین پوسته اى – ٢

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

دین پوسته اى – ٢ ( ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ )

نمونه بارز دین پوسته اى ، زخم کهنه درون جامعه شیعه خودمان است.

انحراف بازى با اسامى و ظواهر دینى. و تهى بودن ازاصل زندگى و تفکر دینى.
از بهترین تکنیک هاى طاغوت ، تحریف معنوى ادیان ، کشاندن مذهب علیه مذهب ، سکولار کردن و بى خطر کردن ادیان بوده است.

برچــســب ها

برچــســب ها