قرآن ناطق(عج)

58 - بغداد در معرض سقوط – 2014

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

زاکانی به تاثیر ایران در تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: «اگر حاج‌قاسم چندساعت دیرتر به بغداد می‌رسید، بغداد سقوط می‌کرد همان‌طور که اگر الگو و اراده ایران نبود، سوریه سقوط می‌کرد؛

برچــســب ها

برچــســب ها