قرآن ناطق(عج)

57 - نحوه برخورد صحیح با آقایون

نویسنده : زهرا رستگار

آیا جزء آن دسته از خانم های سلطه گر و خودمختار هستید؟! آیا انتظار دارید همه چیز مطابق میل و سلیقه شخصیتان باشد؟! می خواهید همسرتان بی چون و چرا تحت فرمان و اختیار شما باشد؟! شاید متوجه نباشید اما با این طرز برخورد فقط همسرتان را می آزارید

برچــســب ها

برچــســب ها