قرآن ناطق(عج)

76 - بازی بازوی تربیت

نویسنده : زهرا رستگار

اولين درس در حوزه بازي : مراحل رشد كودك راميتوان به دو مرحله تقسيم كرد ١ شكل گيري توانمندي هاست در اين مرحله استعدادهاي كودك نوبت به نوبت به ظهور ميرسد. سير كلي ظهور توانايي در همه يكسان است ولي زمان ان براي هر كودك متفاوت است

اولين درس در حوزه بازي :

مراحل رشد كودك راميتوان به دو مرحله تقسيم كرد

١ شكل گيري توانمندي هاست در اين مرحله استعدادهاي كودك نوبت به نوبت به ظهور ميرسد. سير كلي ظهور توانايي در همه يكسان است ولي زمان ان براي هر كودك متفاوت است مثلا يك كودك در دو سالگي كاملا حرف ميزند وكودك ديگري تا چهار سالگي هم ان توانايي رو كامل پيدا نكرده.

٢ در مرحله دوم توانمندي كودك كامل شده يعني كامل حرف ميزند راه ميرود مي دود. اكنون به بازيهاي مرحله اول يعني مرحله شكل گيري توانمندي ميپردازم.

بازي اول:: صدا در اوردن:: شنيدن وديدن اولين توانمندي كودك است كه به ظهور مي رسد دراين دوره بازي به معناي حركتي ان براي كودك معنايي ندارد اما بازيهايي كه كودك از طريق شنيدن وديدن از ان لذت ميبرد براي او مفيد است. شنيدن صداي برخورد دوچيز براي كودك جذاب است ولي نبايد به گونه اي باشد كه وحشت كند صداي والدين هم برايش جاذبه دارد.

دومين درس در حوزه بازي :::

نوزادان از اواز لذت ميبرند در اوج گريه هم باشنيدن اواز ارام ميشوند. علاوه بر خواندن شعر تلاوت قرات باصوت زيبا بسيار دلنشين براي كودك است همچنين اسماء شيرين اهل بيت ( ع) رانيز پشت سرهم با اهنگي خوش تكرار وبازدن ضربه هاي ارام به كمر ارامش عجيبي به اوميدهد. اين بازي علاوه بر ارام كردن كودك به تقويت احساس عاطفي نسبت به والدين كمك ميكند.

سومين درس در حوزه بازي :::

تقليد صدا::: قبل از ان كه بچه شروع به حرف زدن كند اصواتي از خود درمياورد. شما نيز با تقليد صداي كودك اوراتحريك به ادامه صدا در اورن كنيد وقتي كودك عين صداي خود را از شما ميشنود به وجد ميايد وتكرار ميكند واين به تقويت سيستم صوتي او كمك زيادي ميكند.

چهارمين درس در حوزه بازي :::

بازي با انگشتان. چند ماه از تولد بچه گذشت دوست دارد اشيا رو با دست بگيرد اگرانگشت اشاره خود را به دستان كودك بدهيد او ان را محكم مي گيرد ودوست دارد انگشت شمارو گرفته وبلند شود به او اجازه انجام اين كارو بدهيد لازم نيست حتما بصورت كامل بلند شود همين اندازه كه سرش را هم كمي اززمين بلند كند كافي است اين به كودك حس موفقيت ميدهد واين حس نشاط كودك رو افزايش ميدهد وموجب رشد او ميشود

پنجمين درس در حوزه بازي :::

تكان دادن. نوزادان از تكان خوردن بدنشان خوشحال ميشوند درحالي كه بچه دو سه ماهه به پشت خوابيده دستانش را بگيريد وبه راست وچپ به ارامي تكان دهيد. بعد از مدتي نوزاد تلاش ميكند كه غلت خورده وبه شكم بخوابد پاهاي نوزاد رو به ارامي جمع وباز كنيد ودر حين انجام ساكت نباشيد با گفتن دو سه كلمه وتكرار ان بازي براي نوزاد جذابتر ميشه ياعلي گفتن بازي رو هدفدار ميكنه

ششمين درس از حوزه بازي ::::

پنهان كردن ونشان دادن :::: صورت خود را پشت دستان يا وسيله اي مخفي كنيد بعد با صدايي كه ترسناك نباشد ظاهر شويد پشت كسي كه نوزاد را بغل كرده مخفي شويديكبار از سمت راست ويكبار از سمت چپ خودرا به او نشان دهيد وقتي نوزاد متوجه شما شد دوباره مخفي شويد واين كار را تكرار كنيد وگاهي خودرا از چشم كودك پنهان كنيد واو را صدا كرده در اين حال او دنبال صداي شما ميگردد اين بازي هماهنگي ميان قوه شنوايي وبينايي كودك رو تقويت ميكند.

هفتمين درس از حوزه بازي::::

اومدم اومدم::: باانگشت مياني واشاره خود حالت دو پا را نشان داده واين دو پا راروي زمين حركت دهيد وهم زمان با حركت بگوييد اومدم اومدم وقتي نزديك نوزاد شديد سرعت رو بيشتر كرده ولفظ اومدم رو تندتر بگوييد بعد هم با اين دوپاي انگشتي روي بدن نوزاد راه برويد اين بازي در هنگام بهانه جويي وناارامي كودك ميتواند بطور معجزه اسايي شمارا در ارام كردن كودك كمك كند.

هشتمين درس در حوزه بازي :::

اسان برو بالابر ::: به پشت بخوابيد پاهايتان راروي شكم خود خم كرده وكودك را روي ساق پايتان به شكم بخوابانيد ودستش را بگيريد الان شما گهواره اي براي نوزاد شديد. اگر كودك از نوزادي بيرون امده وميتواند تعادل خود را حفظ كند درهمين حالت به پشت خوابيده اوراروي كف پا هايتان بگذاريد وارام بالا ببريد مراقب باشيد كودك نيفتد در اين بازي حفظ تعادل را مي اموزد چشم در چشم بودن شما وكودك بر ارتباط عاطفي شما واو تاثيرزيادي دارد وبا هيجان بازي وخنده كودك شادابي ويژه اي به شما وكودك تزريق ميشود.

نهمين درس در حوزه بازي كودك:::

بالا وپايين انداختن ::: كودك از بالا وپايين انداخته شدن خيلي لذت ميبرد ممكنه كمي بترسد اما اگر شما دو نكته رارعايت كنيد اين ترس ازبين رفته وتنها لذتش ميماند نكته اول. ارتفاع بالا انداختن كم باشد دوم انكه تعداد ان هم زياد نباشد اين بازي علاوه بر هيجاني كه بر كودك دارد در مواقعي كه ناارامي مي كند ميتواند به ارام شدن او كمك كند.

 دهمين درس در حوزه بازي كودك:::::

توليد صدا::: اين بازي كمي حوصله ميخواهد وبراي كودك بسيار جذابه. يك قاشق ويك ظرف فلزي به كودك داده وبگذاريد صدا ايجاد كند كودك از صدايي كه خودش توليد كرده لذت ميبرد اگر ميخواهيد شادي اورا دو چندان كنيد ظروف بيشتري در اختيارش قرار دهيدونوع ظروف متفاوت باشد كه به تبع صداها هم متفاوت ميشود اين بازي تجربه ي كودك رانسبت به اشياء دور وبر خود زياد كرده وارتباط اورا با اين اشياء واقعي تر ميكند باديدن اثر تلاش خود لذت ميبرد

يازدهمين درس در حوزه بازي كودك؛؛؛؛؛

وايسا. وايسا. ::: نوزادشما وقتي در استانه موقعيتي هست كه ميتواند بايستد از اين بازي بسيار لذت ميبرد دست كودك را بگيريد تا از حالت نشسته به حالت ايستاده بيايد يك لحظه اورا رها كرده با هيجان به او بگوييد : وايسا وايسا. حتي يك لحظه هم از او غفلت نكنيد اين بازي براي مرحله چهار دست وپارفتن هم ميتوان انجام داد دراين مرحله كودك مرتب به پشت سر نگاه ميكند وبا اشتياق سرعتش را بيشتر ميكند

دوازدهمين درس در حوزه بازي :::

بيا بيا وقتي كودك توانايي پيدا كرد كه دستش را بجايي گرفته بايستد به او كمك كنيد تا اين كار را انجام دهد ودر چند قدمي او وسيله اي جذاب وبي خطر بگذاريد كه براي بدست اوردن ان انگيزه راه رفتن داشته باشد علاوه بر مراقبت از كودك با گفتن بيا بيا اورا تشويق كنيد تا به شي مورد نظر برسد اين بازي مقدمه اي براي كودك است تا بدون تكيه راه برود واعتماد بنفس كودك را افزايش ميدهد.

سيزدهمين درس در حوزه بازي:::

بگيرو بده::: وقتي كودك توانايي گرفتن اشياء رو پيداميكند يك شي بي خطر مورد علاقه كودك رو به دستش نزديك كنيد تا بگيرد وقتي ان شي را گرفت ارام از دستش گرفته ودوباره ان را بدستش نزديك كنيد تا بگيرد گاهي مقاومت ميكند وشي را پس نميدهد يك چيز ديگر رابه او نشان دهيد حالا پشت سر هم جاي اين دو شي رو عوض كنيد شي اول را كه گرفت دومي رو نشونش بدين ونزديك دستش بگيريد با تكرار اين بازي احساس قدرت وپيروزي مي كند واين بازي ماهيچه هاي دست كودك راهم تقويت مي كند

چهاردهمین درس در حوزه بازی کودکان :::

….سواری دادن ….وقتی بچه توانایی ثابت ماندن در پشت شمارو داشت سواری دادن برایش از لذت بخش ترین بازی ها ست. وقتی سوار بر پشت شماست وگردنتان را میگیرد وشما هم اهسته وبا صدا روی چهاردست وپاراه می روید خوشحالی از سر ورویش می بارد.اگر بچه نمیتواند تعادلش را روی پشتشما حفظ کند بازهم از این بازی غافل نشوید با کمک مادر که سعی میکند بچه را روی پشت شما نگه دارد به بازی ادامه دهید نشاطی که این بازی به خانواده هدیه میکند وصف ناپذیر است زیرادراین بازی بچه شدن والدین بشدت نمود پیدا میکند از این رو ارتباط روحی زیادی میان والدین و کودک برقرارمیشود ودر ضمن حفظ تعادل را می اموزد.

پانزدهمین درس در حوزه بازی ::::

….. سواری روی اشیا ….کودک راروی یک بالش یاتشک کوچک بچه گانه خوابانده واورا بکشید در هنگام کشیدن صدای موتور ماشین دربیاورید بچه از چند ماهگی تا چند سالگی از این بازی لذت میبرند..این کار رابا سوار کردن کودک در یک سبد لگن یاقابلمه بزرگ هم میشود انجام داد. دراین هنگام میتوانید بابستن یک طناب به این وسایل بازی را برای کودک شیرین تر کنید .این بازی برای کودک هیجان زیادی تولید می کند این بازی قدرت بدنی او را افزایش میدهد…

 

روش بازی با کودک ۶ تا ۹ ماهه

کودک ، در حدود ۶ تا ۷ ماهگی ، خود را برای مدت طولانی تری مشغول می کند ، زیرا توانایی بسیار مهمی مربوط به رشد در او به وجود آمده است. او می تواند بدون حمایت دیگران بنشیند؛توانایی گرفتن و چنگ زدن در وی رشد کرده است و می تواند با مکعب ها (یعنی مورد علاقه ترین اسباب بازی اش) بازی کند و برای مدت نسبتاً طولانی ( ۵ تا ۱۰ دقیقه ) خود را سرگرم نماید.

اگر کودک شما در این مرحله ، به سرعت از بازی با یک نوع اسباب بازی خسته شد ، برای افزایش توجه اش به بازی با مکعب ها ، می توانید او را روی صندلی ، پشت میز بنشانید و مکعب هایی با رنگ های روشن را ، روی میز در دسترس او قرار دهید. برای آنکه توجه کودک به این اسباب بازی جلب شود ، اسباب بازی را در پیش روی کودک حرکت دهید ، کودک با هدف گیری صحیح و زدن دستان کوچکش روی مکعب های متحرک ، سرگرم خواهد شد.

اسباب بازی سفید و سیاه ، مدت بیشتری توجه کودک را جلب می کند. ماشین ها و توپ های سیاه و سفید و با رنگ های روشن ، برای این سن مناسب است

روش بازی با کودک ۹ تا ۱۸ ماهه

این دوران یکی از مراحل مورد علاقه پدران برای بازی با کودک است . زیرا کودکان ، توانایی حرکت کردن ، سینه خیز و بالا رفتن و انجام دادن کارهای بیشتری را دارند. از حدود ۹ تا ۱۲ ماهگی بیشتر کودکان ، شروع به جدا شدن از مادر و نشان دادن علاقه بیشتر به پدر می کنند و این امر پدران را بر می انگیزد تا علاقه بیشتری به فرزندانشان نشان دهند.

بزرگترین مرحله ی رشد در این سن ، راه رفتن است و این مهارت ، تغییری مهم در فعالیت های بازی کودک ، به وجود می آورد. یکی از لذت بخش ترین بازی ها ، که به طور معمول پدران مایلند انجام دهند ، چهار دست و پا رفتن و خزیدن ضربدری با کودک است . اسباب بازی جالبی را دور از کودک بگذارید و در گرفتن آن با کودک مسابقه دهید. با انجام این گونه بازی ها ، روح و روان کودک از شادی سرشار می شود ،و اعتماد به نفس و احساس خود ارزشمندی در وی تقویت خواهد شد.


بازی کردن از نیازهای مهم و اساسی کودکان است ، بنابراین یکی از وظایف والدین ، هم بازی شدن با کودک می باشد. امام علی علیه السلام می فرمایند: هر کس کودک دارد ، باید خود را تا حدّ طفولیت پایین آورد ( و با زبان کودکانه ) با او بازی و تفریح کند.

وقتی والدین با کودک خود به بازی و شوخی می پردازند ، به او این امکان را می دهند که با خیال راحت بازی کند ، زیرا بعضی از کودکان ممکن است به علت ترس از مسخره شدن توسط دوستانشان ، تمایلی به بازی نداشته باشند.

شرکت والدین در بازی کودک به او اطمینان می دهد که بازیش معتبر و مورد حمایت است. هنگامی که شخص بزرگسالی در بازی مورد علاقه ی کودک شریک می شود ، بیش از پیش کودک را به بازی علاقمند می کند.

روش بازی با نوزاد تا سه ماهگی

بازی دیداری:

ساده ترین بازی در این سن، تماس های رو در رو و چشم در چشم با کودک است.

در دو هفته اول ، کودک می تواند شما را مشاهده کند ، ولی ممکن است تصویرتان را کمی تار ببیند اما در حدود دو هفتگی متوجه می شوید که نوزاد مدت بیشتری به شما خیره می شود. کودکان در ماه های اول ، توجه دیداری خود را بیشتر به تصاویری که دارای رنگ های متضاد است معطوف می کنند ؛ مانند چهره ی انسان ها. بنابراین بازیِ تماس رو در رو با کودک را در فاصله سی تا ۴۵ سانتی متری تمرین کنید.چهرۀ خود را مدام جلوی دیدگان او تغییر دهید و با خنده برایش شکلک در آورید. این رفتار یک بازی شیرین برای کودکتان خواهد بود

بازی های دیداری به کودک شما کمک می کند تا چهره ی شما را بشناسد.

بازی کلامی:

با کودکتان حرف بزنید و اشعار آموزنده و زیبا را برایش بازگو کنید. کودک از این کار لذت می برد ، البته باید هنگام خوندن اشعار دقت کنید و ببینید که کودکتان چه نوع تُن صدایی را می پسندد و همان را تکرار نمایید. اگر بتوانید خودتان مخصوص فرزندتان اشعار کوتاهی را بسرایید و برایش زمزمه کنید ، تأثیر بهتری را مشاهده می کنید. در روایت آمده که حضرت زهرا سلام الله علیها در دوران شیرخوارگی امام حسن علیه السلام با ایشان بازی می کردند و در آن حال ، با زبان شیرین مادرانه اشعاری با این مضمون را برایشان زمزمه می کرده اند: « ای حسن ! شبیه پدرت باش. قید و بند را از دور حق کنار بزن و خدایی را که صاحب نعمت هاست ، پرستش کن و با کینه توزان دوستی نکن. »

لذا خواندن اشعار آموزنده و سالم (خصوصاً از طرف مادر ) یک بازی جذاب برای کودک در این سنین است.

روش بازی با کودک سه تا شش ماهه

بیشتر والدین در می یابند که با شروع سه ماهگی ، بازی با کودک آسان تر می شود ، زیرا در این سن ، کودک می تواند کارهای بیشتری را انجام دهد. همچنین متوجه می شوید که کار و فعالیت های کودک در این مرحله هدفدارتر می شود. کودک در حدود سه ماهگی از بازی کردن با دستهایش لذت می برد. در این سن ، نوزاد شما عاشق بازی کردن با ریش و سبیل ، موها و عینک ، صورت و گوشهایتان می شود ، لذا به کارهایی که بیانگر اشتیاق او برای بازی با شماست ، توجه کنید و تا زمانی که کارهای او خطری را برایش به دنبال ندارد ، از بازی های این چنینی او ناراحت نشوید و مانع او نشوید.مثلاً بعضی پدرها وقتی می بینند کودکشان در این سن با موها یا گوشهایشان و … بازی می کند ، از این کار جلوگیری می کنند و دست او را پس می زنند. این کار بچه را ناراحت می کند و باعث می شود او از بازی اش لذت نبرد.

 

 

 

برخی از بازی های مخصوص 3 تا 7 سال در زیر آورده شده است:

 

بیست ویکمین درس در حوزه بازی

————————————–

…..کدوم به کدوم مربوطه.

چند تصویر را در یک ستون وچند تصویر دیگر رادر ستون مقابل ان بکشید . واز کودک بپرسید کدام مربوط است اگر کودک توانایی خط کشیدن دارد از او بخواهید اشیامرتبط را باخط به هم متصل کند وقتی متصل کرددلیل کارش را بپرسید این بازی دقت کودک را در نگاه کردن بالا میبرد مفاهیم دینی را در این بازی غیر مستقیم میتوان به کودک اموزش داد .مثلا عکس نماز سجاده ومهر وقران ورحل را میتوان در فهرست اشیا مرتبط قرار داد.

 

بیست ودومین درس در حوزه بازی.

———————————-

بگو چی دیدی ؟

یک تصویر را به کودک نشان دهید به او بگویید بادقت به تصویر نگاه کند بعد تصویر را بطرف خود بگیریدطوری که کودک نتواند ببیند حالا از او بخواهید جواب پرسش های شمارابدهدسوالات باید در حد اطلاعات کودک باشد .این کار را با اشیا وانسان ها هم می توانید انجام دهید .این بازی دقت و حافظه کودک را تقویت میکند

 

بيست وسومين درس در حوزه بازي

———————————

:::: تشخيص رنگ،،؛؛

براي تشخيص رنگها ابتدا وسايل شبيه به هم اما متفاوت وگوناگون از جهت رنگ وحجم را در اختيار كودك قرار دهيد واز او بخواهيد هم رنگ هارا جدا كند هم هماندازه ها روكنارهم بگذارد براي اين بازي ميتوانيد از انواع حبوبات دكمه ها ولگوهاي خانه سازي استفاده كنيد اين بازي سرگرمي اموزشي خوبيست كه باعث تقويت هوش كودك ميشود. اين بازي مناسب كودكان زير سه سال نيست چون ممكنه وسايل را در دهان بگذارند البته با همراهي والدين با فرزند. بازي بمراتب شيرينتر ميشود

 

بیست وچهارمین درس در حوزه بازی

————————-

::::: این بو بوی چیه::::

چشم کودک را ببندید ودر اشپزخانه ا دویه ها ومیوه های بودار را در مقابل بینی اش قراردهید او باید حدس بزند که چه چیزی در دست شماست..

 

بیست وپنجمین درس در حوزه بازی:::

————————————-

بگو چه شنیدی؟

در مقابل کودک بایک قاشق برروی اشیاء مختلف بزنید. بعد از این گه برروی هر کدام از اشیاء یکی دوبارزدید به کودک بگویید که پشتش را به شما کند. در اینحال باز هم بروی اشیاء زده واز او بخواهیدحدس بزند که شما برروی چه چیزی می زنید. چند بار این کار را تکرارکردید فرصت کمتری را برای حدس زدن به کودک بدهید.تقویت حافظه از طریق حس شنوایی اصلی ترین نتیجه این بازی است

 

بیست و ششمین درس در حوزه بازی

—————————————

چی برای کجا؟ یا چی برای کی؟

 

از ساده ترین و دم دست ترین فرصت ها می توان برای مدیریت اوقات کودک استفاده کرد.

ظرف ها را شستید و خشک شد، وقتی می خواهید آن ها را در کابینت یا جای مخصوصشان بگذارید، فرزندتان را صدا بزنید. ابتدا قبل از اینکه وسایل را سرجایشان بگذارید، جای هرکدام را به آن ها نشان بدهید: (جای قاشق ها اینجا ، جای چنگال ها اینجا ، بشقاب های تخت اینجا و …) حالا قبل از اینکه هرچیزی را سرجای خود بگذارید، ابتدا به کودک نشان داده و از او بخواهید جای آن را به شما نشان دهد.

وقتی لباس ها را شستید و خشک شد، در هنگام جمع کردن لباس ها کودکتان را صدا بزنید. قبل از تاکردن هر لباس به او بگویید که این لباس برای کیست؟ وقتی درست حدس زد، او را تشویق کنید و اگر اشتباه گفت، به او فرصت جبران بدهید. تاکردن لباس ها را هم به او یاد بدهید. بعد از حدس زدن درست هم از کودک برای جاسازی لباس ها کمک بگیرید.

وقتی پدر به خانه آمد، از کمکی که کودک به شما کرده برای پدر حرف بزنید. تشویق پدر انگیزه ی او را برای کمک های بعدی زیادتر می کند. این بازی موجب می شود کودک خود را در کارهای واقعی خانه مؤثر دانسته و همین برداشت، حس بزرگ شدن را به او القاء میکند. این کار علاوه بر این که نوعی بازی است، آموزش کارهای خانه نیز محسوب می شود.

 

بیست وهفتمین درس در حوزه بازی

———— ————-—

چی رو برداشتم

چند شی را در مقابل کودک قرار دهید به کودک بگویید به این اشیا خوب نگاه کند بعد از او بخواهید برگردد و به شما بگوید که کدام یک از اشیا را برداشته اید. تعداد اشیا و میزان تفاوت میان آنها را با توجه به سن کودک کم وزیاد کنید. برای یک کودک دو ساله بیش از سه یا چهار اشیا انتخاب نکنید و برای این بازی اشیایی را انتخاب کنید که تفاوت زیادی باهم داشته باشند مثلا یک قاشق،چنگال،لیوان و کاسه . برای یک کودک پنج ساله میتوانید هفت شی و حتی بیشتر انتخاب کنید تفاوت میان اشیا هم اگر کم باشد اشکالی ندارد مثلا همه ی اشیا کاسه ، اما با مدل های مختلف باشد تا کودک کاسه ی برداشته شده را با نشانی دادن حدس بزند. تقویت حاقظه و بالا بردن دقت کودک در نگاه کردن دو ثمره ی این بازی هست.

 

بیست و هشتمین درس در حوزه بازی

—————————————

جفت کردن اشیاء

 

اشیائی که به صورت جفت در خانه استفاده می شود، در مقابل کودک گذاشته و از او بخواهید جفت ها را به شما بدهد. لازم نیست این کار به عنوان یک کار مستقل انجام بگیرد، بلکه وقتی خودتان قصد انجام این کار را دارید ، از کودک بخواهید که در اینکار مشارکت کند؛ مثلا اگر قاشق ها و چنگال ها چند طرح دارد، از او بخواهید که طرح های شبیه هم را در کنار یکدیگر بگذارد. وقتی هم که لباس ها را شستید از کودک بخواهید، جفت جوراب ها را پیدا کند.

بالا رفتن دقت کودک در دیدن و همچنین مشارکت او در کارهای واقعی خانه از فواید این بازی است.

 

بیست و نهمین درس در حوزه بازی

————————————-—

بستن چشم و پیداکردن مهره ها و دگمه ها و …

 

در یک ظرف یا کیسه اشیائی مثل مهره یا دگمه بگذارید. چشم‌های بچه را ببندید و از او بخواهید با لمس کردن اشیاء داخل ظرف، آن هایی را که شبیه به هم هستند جدا کند.

تقویت حس لامسه از فواید این بازی است.

 

سی امین درس در حوزه بازی

————————————-—

نقطه ها را به هم وصل کن

به جای کشیدن نقاشی، چند نقطه را طوری در کنار هم بکشید که با هم اتصال آن ها به هم ، یک شکل به وجود بیاید. بعد به کودک بگویید که با مداد، نقطه ها را به هم وصل کند. وقتی چند نقطه را به هم وصل کرد، از کودک بخواهید حدس بزند چه شکلی با متصل شدن نقطه ها پدید خواهد آمد.

پدید آمدن یک شکل پس از متصل شدن نقطه ها برای بچه ها جالب است.

فکرکردن و بالارفتن دقت کودک برای حدس زدن، نتیجه ی خوبی برای این بازی است. کودک با این بازی به کار با مداد هم مسلط می شود.

 

سی و یکمین درس در حوزه بازی

————————————-—

چی رو کجا گذاشتم؟؟

 

یک شیء را در جایی از خانه پنهان کنید. کودک باید جای آن را پیدا کند؛ اما راهنمایی او برای پیداکردن آن، صدایی است که شما تولید می کنید. با یک قاشق روی یک ظرف بزنید. هر وقت کودک به شیء پنهان شده نزدیک شد، قاشق را تندتر و محکم تر بر روی ظرف بزنید تا صدای بیشتری تولید کند. وقتی از آن شیء دور شد، فاصله ی میان دوضربه را بیشتر کرده و آرام تر روی ظرف بزنید.

پاسخ گویی به حس کنجکاوی و تقویت حس شنیداری کودک، دو نتیجه ی این بازی است.

 

سی و دومین درس در حوزه بازی

————————————-—

حدس زدن اشکال و اشیاء

بازی های حدس زدنی را به چند شیوه می شود انجام داد.

الف) با مداد یا خودکار شروع به کشیدن یک شکل روی کاغذ بکنید. از کودک بخواهید قبل از کامل شدن شکل، حدس بزند که بناست چه شکلی بکشید.

ب) مواد لازم یک غذا را دانه دانه بگویید و با گفتن هر کدام از مواد، از کودک بخواهید که نام غذا را حدس بزند.

ج) یک شیء را در ذهن خود انتخاب کنید و از کودک بخواهید با پرسش هایی که پاسخ آن بله یا خیر است، به نام شیء برسد. این همان بیست سوالی خودمان است.

د) میان یک برگه را به اندازه یک دایره کوچک ببرید. برگه را روی شکلی که چند برابر آن دایره است، چرخانده و از کودک بخواهید حدس بزنید زیربرگه چه شکلی قرار دارد.

هـ) به کودک بگویید اتاق را به خوبی نگاه کند. وقتی از اتاق بیرون رفت، جای یک یا چند وسیله را عوض کنید. بعد هم از او بخواهید داخل شود و با توجه به آنچه پیش از بیرون رفتن دیده، حدس بزنید کدام یک از اشیاء جابه جا شده است.

و) در یک ظرف یا چیزی مثل زنبیل یا پلاستیک اشیائی بریزید. چشمان کودک را با روسری ببندید. از کودک بخواهید یکی از اشیاء را برداشته و حدس بزند چه چیزی است.

تقویت قدرت تفکر، لامسه و حافظه از مزایای این بازی است.

 

سی و سومین درس در حوزه بازی

—————————————–

بازی با مهره و دکمه

 

در خرازی ها انواع و اقسام دکمه ها و مهره ها را می توان پیدا کرد که برای بازی بچه ها بسیار مناسب است؛ البته این بازی برای سنینی است که کودک متوجه شده که هرچیزی برای خوردن نیست.

الف) از این مهره ها و دکمه ها می توان برای بازی های چسباندنی استفاده کرد.

ب) تعداد زیادی از انواع این مهره ها و دکمه ها را به صورت مخلوط در سینی بریزید و از کودک بخواهید که دکمه ها و مهره های شبیه هم را جدا کند. جدا کردن همرنگ ها هم با مهره و دکمه به راحتی انجام می شود.

ج) یک نخ به کودک بدهید تا با رد کردن آن از سوراخ های مهره ها و دکمه ها شکل های متنوعی را بسازد.

خلاقیت، شناختن رنگ و اشیاء هم شکل از فواید این بازی است.

 

سی و چهارمین درس در حوزه بازی

—————————————-

تشخیص حروف الفبا با چشم بسته

به وسیله ی یونولیت حروف الفبا و اعداد را ساخته و آن ها را در یک کیسه قرار دهید به گونه ای که حروف الفبا و اعداد دیده نشود. یا اینکه چشم بازیکن را ببندید و حروف و اعداد را در یک ظرف بگذارید. این شیوه بازی برای تماشاچی جذاب تر است؛ زیرا حروف و اعداد در مقابل نگاه آن ها قرار داشته و در جریان حدس درست یا اشتباه بازیکن قرار می گیرند. بازیکن باید بدون نگاه کردن، با لمس کردن، حروف و اعداد را یکی یکی تشخیص دهد.

حروف و اعدادی که با فوم شاخته شده، در فروشگاه های اسباب بازی وجود دارد که تهیه آن کار شما را ساده می کند؛ البته وقتی خود بچه ها این حروف یا اعداد را می سازند و با آن بازی می کنند، لذت بازی برای آنان دوچندان می شود.

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید