قرآن ناطق(عج)

364 - چرایی عشوه و ناز زنانه و آموزش عشوه گری 2

نویسنده : زهرا رستگار

عشوه و ناز زنانه چیست و چرا؟   «ناز وعشوه » به معنای عدم تمکین زن نیست ، بلکه زن با هنر زنانگی « مرد» را تشنه تر می کند وبا طنازی وعشوه گری حس جنسی « مرد » را بیشتر تحریک می کند …… همسر من همیشه از من می خواهد برایش عشوه کنم […]

عشوه و ناز زنانه چیست و چرا؟

 

«ناز وعشوه » به معنای عدم تمکین زن نیست ، بلکه زن با هنر زنانگی « مرد» را تشنه تر می کند وبا طنازی وعشوه گری حس جنسی « مرد » را بیشتر تحریک می کند ……
همسر من همیشه از من می خواهد برایش عشوه کنم این عشوه چیست؟ لطفا در مورد این هم توضیح دهید
***
شاید پرسش فوق که یکی از کاربران کرده است ، پرسش زیادی از زنان باشد . اگر دوست دارید در رابطه جنسی «شوهر» خودتان را بیشتر جذب نمایید ، خواندن این مقاله انشالله می تواند به شما کمک نماید .
اولاً باید به این پرسش پاسخ داد که« چرا در موقع رابطه جنسی با شوهر باید عشوه گری نمود ؟»

مردان ، دوست دارند که « زن » ، در زمان رابطه جنسی ، فعال باشد ، و از زنی که منفعل است خوششان نمی آید . و از همسرش انتظار دارد که رفتار ظریف زنانه داشته باشد ؛ این امر موجب تحریک بیشتر و لذت بیشتر او می شود .
در کتاب فرهنگ فارسی عمید عشوه گری را چنین معنا نموده است :

عشوه گر : عشوه کار ،آن که با ناز وکرشمه به کار ببرد . عشوه گری : عشوه کاری دلربایی (ج ۲ ،ص ۱۴۳۸)

ناز وکرشمه : ناز وکرشمه ویا عشوه گری دو بُعددارد : ناز وعشوه با « زبان وگفتار » ناز وعشوه با « جسم وبدن »
استفاده عطر مناسب ومورد علاقه همسرتان وآرایش مناسب ومورد علاقه همسرتان موجب تحریک ولذت بیشتر او شما خواهد شد . نکته قابل تذکر این که « علاقه » شوهرتان پیدا نمایید ومطابق میل او رفتار کنید وغفلت از این نکته موجب نتیجه عکس دادن خواهد شد

 

دوستان درس امروز از ان جهت امیت دارد که زنان خیابانی با استفاده از همین روشهای معمولی بیرون خونه همسران شمارو تحریک وموجب سردی انها نسبت به شما میشن باید یاد بگیرید تمرین کنید واینهم بدونید با یکی دو بار نمیشود مرد را تحریک کرد یعنی اثر سریع ندارد ولی با تکرار وتسلط میشود چشمان ذواق وتنوع طلب همسرتان را سیر کنید کاربرد این روشها در نبود نامحرم بوده وهمیشگی نباشد

 

 

عشوه گری

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﯾﺎﺩ ﺑﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﻫﺮﺗﻮﻥ ﻋﺸﻮﻩ ﮔﺮﯼ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻭﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ . ﺧﺪﺍ ﻗﺒﻼ‌ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩﯼ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺭﻭ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﺩﺍﺩﻩ . ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﻟﺒﺎﺱ ﻻ‌ﺯﻡ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﮐﺎﺭﺗﻮﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻪ .

ﻗﺒﻠﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮﺽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﯾﻢ ﻣﻮﺷﮏ ﻫﻮﺍ ﮐﻨﯿﻢ . ﭘﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﺯ ﻭ ﻋﺸﻮﻩ ، ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﺑﺎﻻ‌ ﻧﯿﺴﺖ .

1 – ﻃﺮﺯ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ

ﺍﺯ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭ ( ﻧﻈﺎﻣﯽ ) ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﯼ ﻧﺎﺯ ﻭ ﻋﺸﻮﻩ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ! ﺍﮔﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺩﺭﺟﻪ ﯼ ﻋﺸﻮﻩ ﮔﺮﯼ ﺑﺎﻻ‌ ﻣﯿﺮﻩ . ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﺟﻮﺵ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﺸﯿﺪ . ﻣﺜﻼ‌ ﺭﻭﯼ ﭘﺎﯼ ﺭﺍﺳﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ . ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺭﻭﯼ ﮐﻤﺮ ( ﻣﺤﻞ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ) ﺑﺬﺍﺭﯾﺪ . ﮔﺮﺩﻥ ﺭﻭ ﮐﻤﯽ ﮐﺞ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﭼﺸﻢ ﺍﻭﻥ ﻓﻠﮏ ﺯﺩﻩ ( ﺷﻮﻫﺮ ) ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ .. ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎ ﻟﺐ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮﻫﺎ ﯾﺎ ﻟﺒﺎﺳﺘﻮﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺍﮔﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ، ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﺩﺍﻣﻦ ﺭﻭ ﺑﺎﻻ‌ ﺑﺰﻧﻪ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮑﺸﻪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪﺍﯼ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺷﻮﻫﺮ ﺭﻭ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ !

 

2 – ﻧﻮﻉ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ

ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮﺗﻮﻥ ﺭﺳﻤﯽ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ . ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﺼﺪ ﻋﺸﻮﻩ ﮔﺮﯼ ﺩﺍﺭﯾﺪ ، ﻧﻮﻉ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺗﻮﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﮐـــﺶ ﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻪ . ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ، ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎ ، ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺶ ﺩﺍﺭ ﺑﮕﯿﺪ .

 

ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻥ ﻫﻢ ﻣﻬﻤﻪ ! ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﯾﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻢ ﺑﺎﺷﻪ . ﺍﮔﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ ، ﻣﺎ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﮔﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﯾﮏ ﻋﺮﺽ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ .

3 – ﻃﺮﺯ ﻟﺒﺎﺱ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ

ﺍﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﻧﺎﺯ ﻭ ﻋﺸﻮﻩ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﻭ ﺁﻣﯿﺰﺵ ﺑﺎﺷﻪ . ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﺑﺎﯾﺪ 2 ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺭﺥ ﺑﺪﻩ .

ﻟﺒﺎﺱ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ . ﺑﻌﺪ ﺑﺮﯾﺪ ﺟﻠﻮﯼ ﺷﻮﻫﺮﺗﻮﻥ . ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺝ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ، ﺍﻭﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺗﻮﻥ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﺗﻮﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺍﻭﻧﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺪﯾﺪ .

ﺑﻬﺘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﯾﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﺨﺖ ﻧﺸﯿﺪ . ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮﻝ ﺑﮑﺸﻪ . ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺬﺍﺑﺶ ﺑﺪﯾﺪ . ﭼﻄﻮﺭﯼ ؟

ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻮﻫﺮﺗﻮﻥ ﻣﺜﻼ‌ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ‌ﺗﻨﻪ ﯼ ! ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﺸﻪ .

ﺟﻠﻮﺵ ، ﺍﻭﻝ ﮐﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﺶ ﺑﺪﯾﺪ . ﺑﻌﺪ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯾﺪ ﻟﺨﺖ ﮐﻨﯿﺪ . ﮐﻤﯽ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮑﺸﯿﺪ . ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ‌ﺗﻨﻪ ﯼ ! ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻪ . ﺣﺮﮐﺎﺕ ﻣﻮﺟﯽ ﺩﻭﺭﺍﻧﯽ ﺑﺪﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ . ﺣﺎﻻ‌ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺍﻭﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺭﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮑﺸﯿﺪ . ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﯾﺪ . ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ 80 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻ‌ﺗﻨﻪ ﯼ ﺷﻤﺎ ﻟﺨﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻪ .

ﺣﺎﻻ‌ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺎﻝ ﮔﯿﺮﯾﻪ !!! ﭘﻮﺷﺶ ﺭﻭ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺑﺎﻻ‌ !!!

ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ . ﺑﺎﺯﻡ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ 80 ﺩﺭﺻﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﯾﺪ . ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﺭﻭﻡ ﺁﺭﻭﻡ ﭘﻮﺷﺶ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺰﻧﯿﺪ . ﺑﺬﺍﺭﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻭﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﻪ . ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻏﻼ‌ﻓﺶ ﮐﻨﯿﺪ !

ﺑﺮﯾﺪ ﺳﺮﺍﻍ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺑﻌﺪﯼ …

 

4 – ﻋﺸﻮﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺳﺮ !

ﺍﮔﻪ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ 1 ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﮔﻪ ﻗﺼﺪ ﺁﻣﯿﺰﺵ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎﻻ‌ﺗﻨﻪ ، ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﭙﻮﺷﻮﻧﯿﺪ ﻭ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺣﺎﻟﺖ 3 ﺭﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﯾﺪ .

 

5 – ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺯﻧﺎﻧﻪ

ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺭﻭﺷﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﻫﺴﺘﺶ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﻗﺪﻡ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ .

ﺍﯾﻦ ﻃﻮﺭﯼ ————————

ﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﻃﻮﺭﯼ _–_–_–_–_–_–

ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﺷﻮﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﺳﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﺸﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻥ ، ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﻫﺮﺷﻮﻥ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ﺍﮔﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯾﺪ ﺁﺗﯿﺸﺶ ﺭﻭ ﺗﻨﺪ ﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﺪﻡ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﯾﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺎﺳﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺑﻠﻌﮑﺲ . ﺣﺎﻻ‌ ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﻗﺪﻡ ، ﺑﺎﺳﻦ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺳﻤﺖ ﺑﺒﺮﯾﺪ .

ﻧﮑﺘﻪ 1 : ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﻦ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺭﻭ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﺍﮔﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﻨﯿﺪ ، ﻣﺜﻼ‌ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 1 ﺛﺎﻧﯿﻪ ، ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺗﻮﻥ ﻣﯽ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﻪ ! ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﺸﻪ .

ﻧﮑﺘﻪ 2 : ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻦ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻗﺪﻡ ﺑﺎ ﺑﺎﺳﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﺰﻧﻦ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻮﻥ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺎﺳﻦ ﺷﻮﻫﺮﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻦ .

 

6 – ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﻭ ﻧﺸﺴﺘﻦ

ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﮑﺲ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﻫﺮﺗﻮﻥ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ . ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ؟!

ﻫﻤﻮﻥ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﻫﺴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﯾﺪ . ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻮﻫﺮﺗﻮﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯾﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﺮﺍﺵ ﻋﺸﻮﻩ ﮔﺮﯼ ﮐﻨﯿﺪ .

ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺳﺒﮏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3 ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید