قرآن ناطق(عج)

306 - آرایش، مسئولیت خطیر زنان

نویسنده : زهرا رستگار

آرایش، مسئولیت خطیر زنان     زن باید همیشه تمیز و زیبایی و آراستگی ظاهری داشته باشد و خود را برای شوهرش آرایش کند . اگر زن به وضع ظاهری اش نرسد ممکن است شوهرش در دام شیادان و زنان آرایش کرده در خیابان بیفتد آنگاه از شما دل ببرد و از مسیر منحرف شود. […]

برچــســب ها

برچــســب ها