قرآن ناطق(عج)

141 - چه جاهایی به کودکان آزادی بدهیم و چه جاهایی ما تصمیم بگیریم

نویسنده : زهرا رستگار

چه جاهایی به کودکان آزادی بدهیم و چه جاهایی ما تصمیم بگیریم   برای پدر و مادری کردن، “احترام” کلمه ای حیاتی است ولی زمانی که صحبت از قرار دادن محدودیت برای کودکان می شود، این کلمه می تواند ما را گیج کند. کودکان نیاز دارند که در موقعیتهای زیادی به آنها استقلال داده شود […]

برچــســب ها

برچــســب ها