قرآن ناطق(عج)

83 - قفل دل همسرتان با این کلیدها باز می شود!

نویسنده : زهرا رستگار

قفل دل همسرتان با این کلیدها باز می شود! احترام گذاشتن به یکدیگر در حضور دیگران، قدردانی کردن، “انعطاف پذیری” در رفتارتان، گوش کردن به حرف های دیگر و ایده پردازی در خلاقیت در زندگی از اصل های داشتن یک زندگی مشترک به دور از تنش محسوب می شوند. بررسی ها نشان می دهند، زنان […]

برچــســب ها

برچــســب ها