قرآن ناطق(عج)

147 - احساس امنیت یک نیاز ضروری است

نویسنده : زهرا رستگار

احساس امنیت یک نیاز ضروری است یک از آسیب های جدی موجود در بعضی خانواده ها ، احساس نا امنی است. بعد از نیاز به آب و غذا و هوا ، مهمترین نیاز هر انسان در زندگی ، احساس امنیت می باشد. روانشناسان احساس امنیت را خیلی مهمتر از عشق و محبت و … می […]

برچــســب ها

برچــســب ها