قرآن ناطق(عج)

68 - خشم و راهکار هاى مقابله با آن

نویسنده : زهرا رستگار

خشم یک واکنش احساسى ناخواسته، در برخورد با تهدیدى حقیقى یا خیالى است و هر چه تهدید بزرگتر باشد، میزان برانگیختگى بیشتر مى شود و در نتیجه انگیزه از میان برداشتن آن افزایش مى یابد. خشم و غضب اگر در مقابل یک تهدید واقعى باشد، امرى بسیار مطلوب و ستودنى است؛ چرا که انسان، همواره با بهره‌گیرى از قوه غضبیه خویش، مى تواند در مقابله با تهدیدها، مقاومت و ایستادگى نماید

برچــســب ها

برچــســب ها