قرآن ناطق(عج)

68 - خشم و راهكار هاى مقابله با آن

نویسنده : زهرا رستگار

خشم يك واكنش احساسى ناخواسته، در برخورد با تهديدى حقيقى يا خيالى است و هر چه تهديد بزرگتر باشد، ميزان برانگيختگى بيشتر مى شود و در نتيجه انگيزه از ميان برداشتن آن افزايش مى يابد. خشم و غضب اگر در مقابل يك تهديد واقعى باشد، امرى بسيار مطلوب و ستودنى است؛ چرا كه انسان، همواره با بهره‌گيرى از قوه غضبيه خويش، مى تواند در مقابله با تهديدها، مقاومت و ايستادگى نمايد

برچــســب ها

برچــســب ها