قرآن ناطق(عج)

99 - حفظ حرمت زن

نویسنده : زهرا رستگار

هر فردی دارای شخصیتی است و دوست دارد که حرمتش حفظ شود و تحقیر را نمی پذیرد . شوهر باید حرمت همسر خود را حفظ کند و شخصیت او را به ویژه نزد فرزندان و دیگران حفظ کند. پدران اگر می خواهند فرزندانشان حرمت آنان را نگه دارند باید خودشان حرمت همسرشان را حفظ کنند […]

برچــســب ها

برچــســب ها