قرآن ناطق(عج)

250 - مهمتـرین اشتـباهات غیـرقابل جبـران دوران نامـزدی

نویسنده : زهرا رستگار

مهمتـرین اشتـباهات غیـرقابل جبـران دوران نامـزدی دوران نامزدی در فرهنگ عامه به عنوان خوش ترین دوران زندگی جا افتاده است. دورانی که فلسفه به وجود آمدنش شناخت بیشتر است اما هیجان در آن غلبه دارد. بخشی از اشتباهاتی که در دوران نامزدی اتفاق می افتد و گاهی تا آخر عمر گریبانگیر دو طرف می شود، […]

54 - نکات مهم در ایام نامزدی

نویسنده : زهرا رستگار

دوران نامزدی از مهم‌ترین و حساس‌ترین دوران زندگی است. دلیلش هم این است که به جز شیرینی، چگونگی برخورد و عملکرد افراد در این دوران قانون اساسی زندگی مشترک آینده‌شان را رقم می‌زند. بنابراین اگر کمی پا کج بگذارید یا خطا کنید، ممکن است روزهای خوش نامزدی

برچــســب ها

برچــســب ها