قرآن ناطق(عج)

23 - تربیت دینی

نویسنده : زهرا رستگار

توجه کردن به تربیت کودک باعث آرامش روانی پدرومادر در بزرگسالی فرزندانشان است نکات تربیتی دینی همواره موفقیت راچندین برابر میکند به این منظور نکات طلایی تربیت دینی را یاد آور میشویم

برچــســب ها

برچــســب ها