قرآن ناطق(عج)

20 - نماز و شکوفه های زندگی نقش تشویق و تنبیه در تربیت تشویق

نویسنده : زهرا رستگار

نـقـش تـشـویـق در تـربـیـت ، بـسـیـار مـهـم و حـیـاتـى اسـت . اگـر شـرایـط، حـدود و مسائل مربوط به آن مراعات شود نتایج سازنده و مؤ ثرى در تربیت انسان بر جاى مى گذارد. هـمـچـنـان کـه عـواقب ناگوار غفلت یا استفاده نادرست و نابه جا از آن انسان را به ضلالت مى کشاند.

برچــســب ها

برچــســب ها