قرآن ناطق(عج)

79 - همسرداری مردان

نویسنده : زهرا رستگار

همسرداری مردان تجربه نشان داده كه در زندگي زناشويي – و حتي درزندگي اجتماعي – مرد بايد مدير يا فرمانده باشد ! يعني اگر قرار باشد زندگي زناشويي قرين شادكامي و متعادل پيش برود ، اين وظيفه ي مرد است كه بايد تصميمهاي جدي و منطقي را بگيرد و همسر خود را اداره كند . […]

برچــســب ها

برچــســب ها