قرآن ناطق(عج)

200 - نکات و رهنمود هایی در تربیت فرزند صالح

نویسنده : زهرا رستگار

نکات و رهنمود هایی در تربیت فرزند صالح    در حضور فرزندتان برخورد مثبت و آرامی از خود بروز دهید . کودکان به شادی و قدرت پدر و مادرشان بسیار متکی اند و از آنها الهام می گیرند. این بدان معنی نیست که حق ندارید گاهی اندوهگین یا خشمگین باشید. این امر اجتناب ناپذیر […]

برچــســب ها

برچــســب ها