قرآن ناطق(عج)

366 - راز تفاوت جنسیتی

نویسنده : زهرا رستگار

راز تفاوت جنسیتی   دانستن تفاوت های جنسیتی مانع خیلی از دعواهای بی مورد میان همسران می شود و به آنان کمک می کند اختلاف های شان را بهتر مدیریت کنند.   اقتدارطلبی مردان روانشناس ها می گویند اگر یک چیز مردها را از زن ها متفاوت کند، آن ویژگی رقابت جویی و اقتدارطلبی مردهاست. […]

برچــســب ها

برچــســب ها