قرآن ناطق(عج)

76 - بازی بازوی تربیت

نویسنده : زهرا رستگار

اولین درس در حوزه بازی : مراحل رشد کودک رامیتوان به دو مرحله تقسیم کرد ١ شکل گیری توانمندی هاست در این مرحله استعدادهای کودک نوبت به نوبت به ظهور میرسد. سیر کلی ظهور توانایی در همه یکسان است ولی زمان ان برای هر کودک متفاوت است

75 - بازی بازوی تربیت

نویسنده : زهرا رستگار

سلام به مادران فهیم : میدانم که خسته اید از سختی تربیت یک راهکار تربیتی کارساز که مشگل گشای بسیاری از ناهنجاری های کودکان است . بازی یکی از بازوهای تربیت بازوی قوی که شمارابرای بلند کردن بار تربیت یاری میکند . هرروز یک بازی اموزش میدهم به امید خدا.

برچــســب ها

برچــســب ها