قرآن ناطق(عج)

13 - اصول علمی و عملی تغییر دادن رفتارهای کودک و نوجوان

نویسنده : زهرا رستگار

– تقویت رفتار موجود و با حفظ و نگهداری و تحکیم رفتار تازه:

اصل تقویت مثبت:

برای پایداری رفتار درست و تقویت مهارتی صحیحی که کودک یا نوجوان آموخته است؛ ترتیبی دهید تا چندین بار که کودک و نوجوان آن رفتار یا مهارت را بروز می دهد بیدرنگ پاداشی به او داده شود و مورد تشویق قرار گیرد

برچــســب ها

برچــســب ها