قرآن ناطق(عج)

18 - چرا کودکان حسادت می کنند؟

نویسنده : زهرا رستگار

ورود نوزاد دوم در خانواده برای کودک یک بحران بزرگ را بوجود می آورد. او که تا آن زمان مورد توجه والدین بوده است با آمدن نوزادی دیگر موقعیتش را در خطر می بیند

برچــســب ها

برچــســب ها