قرآن ناطق(عج)

310 - خانه ، آسایشگاه است . و محل پرورش همسر و فرزندان .

نویسنده : زهرا رستگار

خانه ، آسایشگاه است . و محل پرورش همسر و فرزندان .   از محیط بسیار کوچک ( خانواده ) ، اجتماع به این بزرگی ساخته می شود . خانه ، کلاس تعلیم و تربیت است . که معلم آن زن ایثارگر و فداکار است . مرد زمانی که از هیاهوی کار روزانه و حضور […]

برچــســب ها

برچــســب ها