قرآن ناطق(عج)

56 - رفتار با همسر بد اخلاق

نویسنده : زهرا رستگار

فتار با همسر بد اخلاق گاهی در زندگی مشترک با مرد بداخلاق از هر دری که وارد می‌شوید تغییر نمی‌کند. بهانه می‌گیرد و با رفتارها و حرف‌های آزاردهنده‌اش تنها در چند لحظه پل‌های پشت سرش را خراب می‌کند. مهم نیست اشتباهی از شما سر زده باشد یا آگاهانه او را عصبانی کرده باشید

برچــســب ها

برچــســب ها