قرآن ناطق(عج)

39 - 10 راز ابراز عشق به همسر در دوران نامزدی

نویسنده : زهرا رستگار

بخشی از خوشبختی در زندگی زناشویی با ابراز علاقه پدید می آید؛ پدید می آید زیرا از قبل وجود ندارد و باید ساخته و پرداخته شود. ساختن و پرداختن آن هم به روشهایی بستگی دارد كه یكی از آنها آشنایی با شیوه بروز دادن علاقه است.

برچــســب ها

برچــســب ها