قرآن ناطق(عج)

108 - دومين درس درحوزه تربيت ديني فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

تربیت دینی فرزند دومين درس درحوزه تربيت ديني فرزند اولین روش كه در تربيت ديني فرزند به اون پرداخته ميشود: روش تداعي معاني؛يعني همراه شدن آموزش با يك خاطره خوشايند القاي ارزشهاي ديني تا حدود شش سالگي بطور مستقيم امكان پذير است زيرا كودك تااين سن مقاومت رواني فراواني در مقابل آموزه هاي ديني ندارد […]

برچــســب ها

برچــســب ها