قرآن ناطق(عج)

144 - بهداشت روانی کودک

نویسنده : زهرا رستگار

بهداشت روانی کودک کودک از بدو تولد تحت تاًثیر محیط قرار می گیرد و در مسیر رشد ، مراحل روانی – اجتماعی مختلفی را طی می کند. لذا اگر والدین محترم ، نسبت به این مسائل آگاهی لازم را نداشته باشند ، رفتار غلطشان موجب وارد آمدن انحرافات روانی خطرناک به کودکانشان خواهند شد. بنابراین در […]

109 - سومین درس در حوزه تربيت ديني فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

تربیت دینی فرزند سومین درس در حوزه تربيت ديني فرزند دوره كودكي دوم تربيت در اين دوره كه از چهار تا هفت سالگي است داراي سه بعد است : 1-تربيت حواس ٢- تربيت تخيل ٣ -تربيت شخصيت كه ما به سومين ميپردازيم. ازنظر اخلاقي اين دوره ،دوره ايجاد عادات مطلوب است .كودك اين دوره از […]

108 - دومين درس درحوزه تربيت ديني فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

تربیت دینی فرزند دومين درس درحوزه تربيت ديني فرزند اولین روش كه در تربيت ديني فرزند به اون پرداخته ميشود: روش تداعي معاني؛يعني همراه شدن آموزش با يك خاطره خوشايند القاي ارزشهاي ديني تا حدود شش سالگي بطور مستقيم امكان پذير است زيرا كودك تااين سن مقاومت رواني فراواني در مقابل آموزه هاي ديني ندارد […]

107 - اولين درس در حوزه تربيت ديني فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

تربیت دینی فرزند اولين درس در حوزه تربيت ديني فرزند حضرت علي ع ميفرمايند:”هركس در كودكي تعليم نبيند در بزرگي به مقام ارجمندي نميرسد.” ازنظر اخلاقي دوره كودكي دوره ايجاد عادات مطلوب است اگر دوره كودكي را به سه دوره تقسيم كنيم : ١- كودكي اول از دوسالگي تا چهار سالگي ٢ -كودكي دوم از […]

برچــســب ها

برچــســب ها