قرآن ناطق(عج)

81 - چهار حرف راستی که بهتر است به شوهرتان نگویید!

نویسنده : زهرا رستگار

چهار حرف راستی که بهتر است به شوهرتان نگویید! در زندگی زناشویی هم، مثل همه موارد دیگر، بی شک راست باید گفت و جز راست نباید گفت. این درست؛ اما هر راست را باید گفت؟ بنا بر این گزارش، برخی روان شناسان معتقدند، زن باید از برخی از سخنان راست که شوهرش را آزرده خاطر […]

برچــســب ها

برچــســب ها