قرآن ناطق(عج)

82 - ویژگی های زنانی که مردان ترکشان می کنند

نویسنده : زهرا رستگار

ویژگی های زنانی که مردان ترکشان می کنند فکر می کنید چه زن هایی حال یک مرد را به هم می زنند؟ یا مردها چه زن هایی را ترک می کنند؟ در ادامه ویژگی این زن ها را می خوانید. زن هایی که حال بدی دارند. ۱- زنان توجه طلب (هیسترونیک): زنانی هستند که دوست […]

برچــســب ها

برچــســب ها