قرآن ناطق(عج)

41 - : همسرداری در اسلام , حفظ رابطه

نویسنده : زهرا رستگار

فرد با خود می گوید این همان بنای تکراری است که دیروز هم از آن بازدید داشتم، این همان بنای تکراری هفته قبل و ماه قبل است، این همان چشم و ابروی دیروز و هفته قبل و ماه قبل است.

برچــســب ها

برچــســب ها