قرآن ناطق(عج)

133 - تكنيكهاى والدين براى پاسخ به سؤالات جنسى كودكان

نویسنده : زهرا رستگار

تكنيكهاى والدين براى پاسخ به سؤالات جنسى كودكان   در گفتگــو با دكتــر فاطمه قاسم زاده   حساس بودن والدين نسبت به ويژگیهاى رفتار جنسى كودكان خود و اينكه چگونه و از چه سنى بايد كودك خود را دراين زمينه آگاه كنند تا دركسب هويت جنسى خويش موفق باشند، محور بخش نخست گفتگو بود كه […]

برچــســب ها

برچــســب ها