قرآن ناطق(عج)

20 - نماز و شکوفه هاي زندگي نقش تشويق و تنبيه در تربيت تشويق

نویسنده : زهرا رستگار

نـقـش تـشـويـق در تـربـيـت ، بـسـيـار مـهـم و حـيـاتـى اسـت . اگـر شـرايـط، حـدود و مسائل مربوط به آن مراعات شود نتايج سازنده و مؤ ثرى در تربيت انسان بر جاى مى گذارد. هـمـچـنـان كـه عـواقب ناگوار غفلت يا استفاده نادرست و نابه جا از آن انسان را به ضلالت مى كشاند.

برچــســب ها

برچــســب ها