قرآن ناطق(عج)

64 - راه کار های تقویت صبر

نویسنده : زهرا رستگار

معنای صبر: خویشتن داری و شکیبائی بر انجام واجب و تکلیف و مرتکب نشدن معصیت و حرام.
اقسام صبر:
۱ ـ آنچه موافق طبع و خواهش است: مثل انواع نعمتها و رفاه که اگر در مقابل آنها صبر کند به آنها وابسته شده و دل می بندد و مغرور و سرکش می شود

برچــســب ها

برچــســب ها