قرآن ناطق(عج)

64 - راه کار های تقویت صبر

نویسنده : زهرا رستگار

معناي صبر: خويشتن داري و شكيبائي بر انجام واجب و تكليف و مرتكب نشدن معصيت و حرام.
اقسام صبر:
1 ـ آنچه موافق طبع و خواهش است: مثل انواع نعمتها و رفاه كه اگر در مقابل آنها صبر كند به آنها وابسته شده و دل مي بندد و مغرور و سركش مي شود

برچــســب ها

برچــســب ها