قرآن ناطق(عج)

73 - سبک زندگی

نویسنده : زهرا رستگار

گفتیم اگر واقعا به دنبال یک زندگی دینی هستیم، اگر میخواهیم زندگی مان را بر پایه معارف دین بنا کنیم، نمیتوانیم با همین سبک زندگی و با همین داشته ها به هدف برسیم؛ نمیتوانیم بدون داشتن یک تصویر ذهنی مشخص از معارف، دینی زندگی کنیم

برچــســب ها

برچــســب ها