قرآن ناطق(عج)

79 - همسرداری مردان

نویسنده : زهرا رستگار

همسرداری مردان تجربه نشان داده که در زندگی زناشویی – و حتی درزندگی اجتماعی – مرد باید مدیر یا فرمانده باشد ! یعنی اگر قرار باشد زندگی زناشویی قرین شادکامی و متعادل پیش برود ، این وظیفه ی مرد است که باید تصمیمهای جدی و منطقی را بگیرد و همسر خود را اداره کند . […]

برچــســب ها

برچــســب ها