قرآن ناطق(عج)

91 - اختلاف تاثیرشنیدن دوستت دارم- در روحیات مردان و زنان:

نویسنده : زهرا رستگار

اختلاف تاثیرشنیدن دوستت دارم- در روحیات مردان و زنان: مردی که برای بدست آوردن قلب یک زن از جمله ی دوستت دارم بهره می برد؛ باید بداند که با گفتن این جمله و یا گفتار یا رفتاری که این معنی را در خود برانگیزد؛ قسمتی از ذهن و  روح آن زن را برای مدتی به […]

برچــســب ها

برچــســب ها