قرآن ناطق(عج)

106 - رفتارهای عاطفه شکن

نویسنده : زهرا رستگار

رفتارهای عاطفه شکن تحقیر عاطفه و زیر سوال رفتن احساسات به عنوان مثال اگر مردی وارد خانه شد و دید همسرش در حال گریه کردن است ، نباید بگوید: چرا گریه می کنی؟ باز ما اومدیم حرف بزنیم تو زدی زیر گریه ؟ کشتی ما رو با این گریه هات و … مرد خانه باید […]

برچــســب ها

برچــســب ها