قرآن ناطق(عج)

110 - چهارمین درس از سری دروس تربیت دینی فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

تربیت دینی فرزند چهارمین درس از سری دروس تربیت دینی فرزند پنج الگوی تربیتی ١- الگوی تربیتی مبتنی بر سختگیری که بیشتر در نسل گذشته جریان داشته کودکان دراین الگوچون محبت نمیدیدند ازنظر عاطفی وروانی دچارتنش و افسردگی واضطراب میشدند. ٢ -الگوی تربیتی مبتنی بر محبت وعدم قاطعیت دراین الگو فرزندانی لوس ضعیف النفس وابسته […]

برچــســب ها

برچــســب ها