قرآن ناطق(عج)

98 - رفتار با همسر بد دهان

نویسنده : زهرا رستگار

رفتار با همسر بد دهان 3 سال است که ازدواج کرده ام. يک فرزند 6 ماهه دارم. خانمم بد دهاني مي کند. هر کاري که کرده ام نه تنها بهتر نشده که بدتر هم شده است. زندگي را برايم تلخ کرده است. من هم گاهي مجبور مي شوم جوابش را بدهم و گاهي براي فرار […]

برچــســب ها

برچــســب ها