قرآن ناطق(عج)

- وظایفى اخلاقی زن در خانواده

نویسنده : زهرا رستگار

وظایفى اخلاقی زن در خانواده زن به دلیل نقش خاصی که در دستگاه خلقت بر عهده دارد، به سرمایه های درونی بس گران بهایی مجهز است که جامعه بشری در رشد خود نیازمند این ارزش ها است. یکی از این سرمایه های درونی عاطفه است که در طول تاریخ و در تمامی اجتماعات نمودهای بسیار […]

برچــســب ها

برچــســب ها