قرآن ناطق(عج)

- وظايفى اخلاقی زن در خانواده

نویسنده : زهرا رستگار

وظايفى اخلاقی زن در خانواده زن به دليل نقش خاصي که در دستگاه خلقت بر عهده دارد، به سرمايه هاي دروني بس گران بهايي مجهز است که جامعه بشري در رشد خود نيازمند اين ارزش ها است. يکي از اين سرمايه هاي دروني عاطفه است که در طول تاريخ و در تمامي اجتماعات نمودهاي بسيار […]

برچــســب ها

برچــســب ها