قرآن ناطق(عج)

36 - (لذت‌ افزایی رابطه جنسی)

نویسنده : زهرا رستگار

قرار به وقت عاشقی
۱) کلمات سحرآمیزی وجود دارند که قبل از رابطه جنسی می‌توانید از آنها استفاده کنید:
شناخت ویژگی های بدنی
افراط و تفریط نداشته باشید

34 - کانون سرد خانواده را که به علت مشکلات جنسی بوجود آمده، مجدداً گرم کنید؟

نویسنده : زهرا رستگار

چگونه میتوان کانون سرد خانواده را که به علت مشکلات جنسی بوجود آمده، مجدداً گرم کنید؟
چگونه میتوان آقایان را به اوج لذت جنسی رساند؟
نقاط تحریک پذیر آقایان کجاست؟
چگونه باید با شوهر تان برخورد رفتاری موثر جنسی داشته باشید؟

برچــســب ها

برچــســب ها