قرآن ناطق(عج)

61 - موسیقی حلال و حرام

نویسنده : زهرا رستگار

درباره گرایش به آهنگ های دلنشین می توان گفت: چنین گرایشی طبیعی است و نیاز پاسخگویی را می طلبد. اما باید دانست چگونگی پاسخگویی به غرایز ابتدایی و نیازهای درونی تا میزانی مشترک میان تمامی اقوام و فرهنگ ها و پیروان ادیان است

برچــســب ها

برچــســب ها