قرآن ناطق(عج)

237 - نشوز یعنی چی؟

نویسنده : زهرا رستگار

نشوز یعنی چی؟ ازمواردی که میان زن و مرد در تکالیف و حقوق تفاوت وجود دارد، و در محور خانواده می‌باشد، تفاوت آن دو، در مسئلة نشوز است. مراد از نشوز سرکشی و طغیان و سرپیچی کردن هر یک از زن و مرد از تکالیف ویژة خود است. در صورت تحقق نشوز، تکالیف هر یک […]

برچــســب ها

برچــســب ها