قرآن ناطق(عج)

140 - وظایف اخلاقی والدین نسبت به فرزندان

نویسنده : زهرا رستگار

وظایف اخلاقی والدین نسبت به فرزندان خانواده يك واحد اجتماعي است كه بين اعضاي آن ارتباط تنگاتنگ و همه جانبهبرقرار است و از اين جهت با بسياري از واحدهاي اجتماعي متفاوت و متمايز مي شود. ازآنجا كه والدين بيشترين وقت را با فرزندان خود مي گذرانند روابط آنها با فرزندان ميتواند نقش مهمي در پيشرفت […]

برچــســب ها

برچــســب ها