قرآن ناطق(عج)

49 - آیا میل مردان به ارتباط جنسی با زنهای مختلف ذاتی است ؟

نویسنده : زهرا رستگار

آیا میل مردان به ارتباط جنسی با زنهای مختلف ذاتی است ؟

آیا طبیعت مرد چند همسرى است؟
حتما تعجب خواهید کرد اگر بشنوید عقیده رایج روانشناسان و فیلسوفان‏اجتماعى غرب بر این است که مرد چند همسرى آفریده شده،تک همسرى بر خلاف‏طبیعت اوست

برچــســب ها

برچــســب ها