قرآن ناطق(عج)

184 - علل پرخاشگری ، بد دهنی و عصبانیت در کودکان و راه های کنترل آن

نویسنده : زهرا رستگار

علل پرخاشگری ، بد دهنی و عصبانیت در کودکان و راه های کنترل آن تعاریف پرخاشگری روان شناسانی که اعتقادات نظری متفاوتی دارند در مورد چگونگی تعریف پرخاشگری اساساً با هم توافق ندارند. موضوع اصلی این است که آیا باید پرخاشگری را براساس پیامدهای قابل دیدن آن تعریف کنیم یا براساس مقاصد شخصی که آن […]

140 - وظایف اخلاقی والدین نسبت به فرزندان

نویسنده : زهرا رستگار

وظایف اخلاقی والدین نسبت به فرزندان خانواده يك واحد اجتماعي است كه بين اعضاي آن ارتباط تنگاتنگ و همه جانبهبرقرار است و از اين جهت با بسياري از واحدهاي اجتماعي متفاوت و متمايز مي شود. ازآنجا كه والدين بيشترين وقت را با فرزندان خود مي گذرانند روابط آنها با فرزندان ميتواند نقش مهمي در پيشرفت […]

برچــســب ها

برچــســب ها