قرآن ناطق(عج)

204 - تأثیر پند و اندرز و پرهیز از ملامت در تربیت فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

تأثیر پند و اندرز و پرهیز از ملامت در تربیت فرزند قوام و پایداری حیات بشری به پند و اندرز وابسته است . هیچ انسانی از پند و اندرز بی نیاز نیست . یکی از وظایف انسان ها و حق آنان به یکدیگر ، نصیحت و یادآوری و تذکر است ، تذکر خوبی ها و […]

برچــســب ها

برچــســب ها