قرآن ناطق(عج)

114 - چگونه با انحرافات جنسی نوجوانان رفتار کنیم ؟

نویسنده : زهرا رستگار

چگونه با انحرافات جنسی نوجوانان رفتار کنیم ؟   استاد دکتر محمدرضا شرفی : نظر به این که یکی از حساسترین و خطیرترین برخوردهای تربیتی، برخورد و مواجهه با نوجوان مبتلا به یکی ازانحرافات جنسی است . لذا توصیه هایی چند در این زمینه جهت اطلاع خانواده ها و اولیا و مربیان می نماییم: کتمان […]

برچــســب ها

برچــســب ها