قرآن ناطق(عج)

161 - شيوه هاى کنترل فشارهاى جنسى

نویسنده : زهرا رستگار

شيوه هاى کنترل فشارهاى جنسى غريزه جنسى يکى از غرايز نيرومند، حساس و زندگى ساز انسان است، که در حيات روانى و جسمانى او تأثيرات بسزايى دارد. اين امانت الهى در وجود انسان، همچون لبه تيز چاقو داراى وظايف دو بعدى است، که هم مى تواند وسيله ارتقاء و تعالى انسان باشد؛ و هم مى […]

135 - اقدامات شخصی باری کنترل غریزه جنسی

نویسنده : زهرا رستگار

برای کنترل غریزه جنسی هم خود فرد و هم والدین و اطرافیان مسئولیت دارند. آن چه مربوط به خود فرد می‌شود عبارتند از:     مراقب نگاه‌تان باشید.   اساساً هر گناهی از جمله گناه چشم که آن را چشم چرانی می نامند، ابتدا با هدف تداوم و تکرار از آدمی سر نمی زند بلکه […]

برچــســب ها

برچــســب ها